ترمیم کننده بتن ویژه

ترمیم کننده بتن ویژه

توضیحات محصول:

ترمیم کننده بتن ویژه AG Repair SC ترکیبی پر مقاومت بر پایه سیمان اصلاح شده با پلیمر ( چسب بتن پودری ) و الیاف پلی پروپیلن بهترین مصالح جهت تسطیح ، صافکاری و ترمیم درز و ترک های سطوح کرمو ، متخلخل و مرمت قطعات ابنیه بتنی ملاتی تک جزئی آماده مصرف با قابلیت چسبندگی زیاد و بدون انقباض با نفوذپذیری کم و دوام طولانی بمنظور محافظت از سازه و پیشگیری از خوردگی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات کاربرد دارد. از دیگر مزایای این مواد می توان به همرنگ بودن ملات با بتن به رنگ سیمان ( خاکستری و سفید ) اشاره کرد، میزان مصرف انواع ترمیم کننده بتن وابسته به خصوصیات سطحی از جمله میزان تخلخل ، ناهمواری و خلل و فرج سطوح متفاوت است اما برای اجرای پوشش يك متر مربع به ضخامت يك ميليمتر حدود ۱ تا ۱/۵ كيلوگرم پودر ترمیم کننده بتن ویژه ( الیاف دار ) کافیست.

موارد استفاده:

 • تسطیح و پرنمودن حفره ها، شکاف ها و گودال ها نسبتا
 • عمیق المان های بتنی تحت بار گذاری مکرر.
 • ترمیم کف سازی های صنعتی و زیر سازی کف پیش از اجرای کفپوش های رزینی نظیر اپوکسی ، پلی یورتان و …
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎی بتنی در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ همچون ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ها.
 • قابل استفاده در سطوح در تماس مستقیم با آب نظیر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزه ﻫﺎی در یایی.
 • ترميم و اصلاح نماهای اکسپوز و کلیه قطعات پيش‌ساخته.
 • ترميم آسيب‌ ترك‌خوردگی ، شكستگی ، پريدگی لبه ها و ناهمواری کلیه سطوح اجزای بتنی.

مزایا:

 • اجرای ساده با توجه به ساختار یک جزیی و تنها با افزودن آب.
 • نفوذپذیری اندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل شیمیایی مهاجم.
 • پایداری مناسب در برابر بارهای دینامیکی و استاتیکی سازه ای.
 • بدون ترک خوردگی و جمع شدگی.
 • چسبندگی زیاد به سطوح زیرآیند بتنی.

اطلاعات فنی:

حالت فیزیکی

پودر

میزان مصرف

حدود 1/5 کیلوگرم پودر برای پوشش 1 مترمربع به ضخامت متوسط 1 میلی‌متر

مقدار یون کلر

فاقد یون کلر

وزن مخصوص پودر

 gr/cm3 01/30±0/1

وزن مخصوص ملات

  gr/cm3 01/70±0/1

 

استاندارد ها:

این ماده براساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

ASTM C 928

ASTM C 1583

نحوه استفاده:

تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی می بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی را دارند با دقت زدوده شود.
برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات ملات ترمیمی ریزی بتن فونداسیون باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با پرایمر امولسیونی پایه آب آماده سازی کرد.

 

 • ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن :
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور متغیر و قابل کنترل ﺑﺎﺷﺪ. 3/5 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش میﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده ویژه AG Repair SC را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ، ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب، ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ با دور متوسط اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮطی همگن ، ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ میﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. بدیهی است ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ نسبی و دﻣـﺎی ﻣﺤـﻴﻂ در محل اجرا متفاوت میﺑﺎﺷﺪ.

 

 • اﺟﺮا:

برای اجرای ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ چوبی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ولی ﭘﺮداﺧﺖ پایانی کار را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. بهترین زمان برای ﭘﺮاﺧﺖ ﻛﺎری وقنی اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﻧﮕـﺸﺖ ﺑـﻪ سختی روی ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮی ایجاد کند است.
ملات ترمیمی ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

بسته بندی:

AG REPAIR SC در کیسه 25 کیلوگرمی قابل ارائه می باشد.

اقدامات احتیاطی:

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتماً از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.
5/5 - (1 امتیاز)