محصولات آب بندی بتن

محصولات آب بندی بتن

با توجه به جایگاه مسئله دوام در سازه های بتنی و تاثیر کاهش نفوذپذیری بتن بر حفاظت دائمی از ابنیه بتنی و افزایش دوام بتن در مجاورت دائم و موقت با آب و مواد شیمیایی زیان آور، بازگو کننده نقش آب بندی بتن و قطعات بتنی به منظور جلوگیری از نفوذ آب به بتن و مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک حین ساخت و بتن ریزی و پس از ساخت می باشد.

محصولات آب بندی بتن

5/5 - (1 امتیاز)